Indemnizatia de somaj

Indemnizatia de somaj

Cine are dreptul la indemnizatia de somaj

In vederea stabilirii dreptului de indemnizaţie de şomaj, şomerii sunt persoanele care se pot găsi în una dintre următoarele situaţii:

 1. Le-a încetat raporturile de muncă sau serviciu din motive neimputabile lor;
 2. Le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacă anterior nu au fost incadraţi în muncă sau dacă reluarea activităţii nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului;
 3. A expirat durata pentru care militarii au fost angajaţi pe bază de contract sau li s-a desfăcut contractul din motive neimputabile lor;
 4. Le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
 5. Au incheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii;
 6. Au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se încadreze în muncă;
 7. Le-au incetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
 8. Reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă la unităţile la care au fost incadrate în muncă anterior, din cauza incetării definitive a activităţii, sau la unitătile care au preluat patrimoniul acestora;
 9. Le-a incetat activitatea desfaşurată exclusiv pe baza convenţiei civile.

Sunt asimilate şomerilor persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. - sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;
 2. - sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârsta de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.

Conditiile care trebuie indeplinite

Condiţiile esenţiale pe care trebuie să le îndeplinească aceste persoane pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj sunt următoarele:

 • - stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;
 • - nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
 • - nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii;
 • - sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială işi au domiciliul sau, după caz, reşedinţă, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

La stabilirea stagiului minim de cotizare de 12 luni în ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii, nu se iau în considerare perioadele care reprezinta stagiu de cotizare utilizate pentru stabilirea si acordarea anterioara a unui drept la indemnizatiie de somaj.

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, indemnizatia de somaj se acorda somerilor , pe perioade stabilite diferentiat, în functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

 • - 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
 • - 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
 • - 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Cuantumul indemnizatiei de somaj prevazute mai sus este o suma acordata lunar si în mod diferentiat, în functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

a) 75% din valoarea indicatorului social de referinta, în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;

b) suma prevazuta la lit. a) la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate în functie de stagiul de cotizare.

Cotele procentuale diferentiate în functie de stagiul de cotizare,  sunt:

 • - 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;
 • - 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
 • - 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;
 • - 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.

Actele necesare pentru dosarul de indemnizatie somaj

Actele necesare pentru solicitarea indemnizatiei de somaj

 • - actul de identitate (original si copie);
 • - certificat de nastere, casatorie ( original si copie) ;
 • - acte de studii si calificare (original si copie) ;
 • - carnetul de munca (original si copie) ;
 • - adeverinta eliberata de angajator, conform Normelor Metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj aprobate prin HG 174/2002 modificata si completata ;
 • - adeverinta medicala, din care sa rezulte ca este " apt de munca" sau alte restrictii medicale ;
 • - certificat fiscal eliberat de organele financiare teritoriale din care sa rezulte veniturile proprii impozabile;
 • - dosar plic.

Indemnizatia de somaj se acorda pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinta, în vigoare la data stabilirii acesteia si se acorda o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita

Pentru a beneficia de indemnizatie de somaj, absolventii trebuie sa se inregistreze în termen de 60 de zile de la absolvire la agentia de ocupare a fortei de munca din raza careia isi au domiciliul sau la un furnizor autorizat pentru a fi luati în evidenta ca persoana în cautarea unui loc de munca.

Daca nu se inregistreaza în termen de 60 de zile, absolventii pierd dreptul de a beneficia de indemnizatie de somaj.

Termenul de 60 de zile se calculeaza incepand cu data de 01 ale lunii urmatoare celei inscrise pe actul de absolvire, iar nerespectarea acestuia atrage dupa sine anularea dreptului de a beneficia de indemnizaţie de somaj.

Actele necersare acordarii indemnizatiei de somaj absolventilor sunt :

 • - CI (copie si original);
 • - act de studii sau adeverinta (copie si original);
 • - certificat de nastere (copie si original);
 • - certificat de casatorie daca este cazul (copie si original);
 • - adeverinta medicala cu specificatia „Apt pentru munca” sau cu eventuale restrictii medicale;
 • - adeverinta eliberata de administratia financiara din care sa rezulte venitul realizat;
 • - declaratia pe proprie raspundere ca nu urmeaza o forma de invatamant(notariat);
 • - dovada ca s-au inregistrat în evidentele A.J.O.F.M sau la un alt furnizor de servicii de ocupare.

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:

 • - sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregstrate, pentru a primi sprijin în vederea incadrarii în munca;
 • - sa comunice în termen de 3 zile agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
 • - sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrat;
 • - sa caute activ un loc de munca;
 • - sa intiinteze în scris agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate aparitia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea în care functioneaza acesta, în termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical.

Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj poate interveni în urmatoarele situatii:

 • - la data la care nu si-au indeplinit obligatia de a se prezenta lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitati, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin în vederea incadrarii în munca;
 • - pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;
 • - la data incadrarii în munca, conform legii, pe perioada de cel mult 12 luni;
 • - la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;
 • - pe perioada în care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;
 • - la data pensionarii pentru invaliditate;
 • - pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap;
 • - pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite în perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, în timpul si din cauza practicii profesionale;
 • - pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii

Repunerea în plata

In cazul suspendarii indemnizatiei de somaj pentru neprezentarea lunara la viza, repunerea în plata se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendarii

Repunerea în plata se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare în cazul în care suspendarea a avut loc din urmatoarele situatii:

- pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;

- la data incadrarii în munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni;

- la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;

- pe perioada în care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;

- la data pensionarii pentru invaliditate;

- pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap;

- pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite în perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, în timpul si din cauza practicii profesionale;

- pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii.

Plata indemnizatiei de somaj inceteaza în urmatoarele situatii:

- la data incadrarii în munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;

- la data cand realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri lunare mai mari decat salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata;

- la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata;

- la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor intr-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;

- la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;

- daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;

- la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;

- la data plecarii în strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;

- la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;

- în cazul decesului beneficiarului;

- la data expirarii perioadei legale de plata;

- la data expirarii perioadei în care era posibila repunerea în plata dupa suspendare;

- la data admiterii intr-o forma de invatamant, în cazul  persoanelor asimilate somerilor.

Din aceeasi categorie