Acte ajutoare incalzire 2015 - gaze naturale, electric, termic, lemne

Informatii privind acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei pentru sezonul rece 2014 – 2015

Ajutoarele pentru incălzirea locuinței se acordă persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie temică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri si al caror venit pe membru de familie nu depaseste:

- agent termic în sistem centralizat:

- 786 lei/membru de familie pentru familiile cu mai mult de un membru

- 1082 lei pentru persoana singură

- energie electrică, gaz metan, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

615 lei/membru de familie (indiferent de numarul de persoane din familie)

Compensatiile pentru incalzire se acorda pentru 5 luni (noiembrie 2014 - martie 2015)

- Pentru utilizarea agentului termic compensaţia se acordă sub forma unui procent din consumul real de agent termic, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură.

- Pentru familiile care utilizează energie electrică, gaz metan, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri compensarea se acordă în sumă fixă, dar nu mai mult decât consumul efectiv calculat de către furnizor, în funcţie de venitul net pe membru de familie.

 Plafoanele sunt in tabelul de mai jos

Limite venituri

Compensare lunară energie termică

Cuantum lunar ajutor gaze naturale

Cuantum lunar ajutor energie electrică

Cuantum lunar ajutor lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

lei

familii

persoane singure

Buget local

lei

lei

lei

până la 155

90%

100%

5%

262

240

54

155,1 - 210

80%

90%

6%

190

216

48

210,1 - 260

70%

80%

7%

150

192

44

260,1 - 310

60%

70%

8%

120

168

39

310,1 - 355

50%

60%

9%

90

144

34

355,1 - 425

40%

50%

10%

70

120

30

425,1 - 480

30%

40%

11%

45

96

26

480,1 - 540

20%

30%

12%

35

72

20

540,1 - 615

10%

20%

13%

20

48

16

615,1 - 786

5%

15%

14%

     

786,1 - 1082

 

10%

5%

     

786,1 - 1000

   

15%

     

 

Ce trebuie sa contina dosarul

Actele necesare pentru depunerea dosarului:
 - copii după BI/CI pentru persoanele peste 14 ani;
 - certificatele de naştere ale copiilor cu varsta sub 14 ani;
 - certificatul de căsătorie/deces,  hotarare judecatoreasca de divort;
 - hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 - actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator.

 - act proprietate / contract închiriere / comodat;

- adeverinţă de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/indemnizatie crestere copil
- adeverință de venit de la DGFP pentru veniturile din activități independente;
- adeverință instituție de invățământ în cazul burselor pentru elevi si studenți, cu excepția burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’
- dosar cu şină.

Unde se depun dosarele

Pentru gaz, electric, lemne si termic (consumatori individuali) -

Directia de Asistenta Comunitara - str Mitropolit Varlaam nr. 54

Atentie!

Nu se iau în calcul sumele provenite din:
- alocaţia pentru susţinerea familiei;
- bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap;
- ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli;
- bursele de studiu şi cele sociale;
- bursele acordate în cadrul Prograului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”;
- veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare.

Atentie!

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului de incalzire

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală              

Bunuri mobile (aflate in stare de functionare)
1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Excepţie fac titularii care demonstrează că bunurile deţinute sunt date în folosinţă către o altă persoană şi aduc dovada venitului obţinut, precum şi certificatul de atestare fiscala de la administraţia finanţelor publice.

Poate fi titular şi alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau titularul contractului de închiriere sau reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani, ori alte persoane care nu au capacitatea de reprezentare.

Pentru ajutoarele solicitate pentru energia electrică se va face obligatoriu o ancheta socială, în termen de 15 zile lucrătoare de la data cererii.

Din aceeasi categorie