Admitere 2019 Facultatea de Informatică din Iaşi

 

Admitere 2019 Facultatea de Informatica Iasi

 

Adresa: Str General Berthelot nr. 16
Tel: 0232-201.090, 0232-201.091 fax, 0232-201.494

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea din iulie:
15 – 20 iulie 2019: înscrierea;
21 – 23 iulie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie:
9 – 11 septembrie 2019: înscrierea;
12 septembrie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

 

Taxe admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- 300 lei

 

Taxe scolarizare 2019-2020

Taxe scolarizare 2019 - 2020:

- 3600 lei

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Specializarea Informatică:

- 50% – nota de la testul scris la Matematică sau Informatică ( la alegere). Programa pentru testul scris este cea de la proba scrisa la bacalaureat – filiera teoretica, profil real. (M1, respectiv informatică intensiv)
- 25% – maximul dintre nota de la bacalaureat la Matematica sau Informatica si nota la testul scris;
- 25% – media generală de la bacalaureat.
Criterii de departajare: 1. Media de admitere netrunchiata. 2. Nota la testul scris. 3. Nota de la bacalaureat la Matematica sau Informatica, care intra in calculul mediei de admitere.

Pentru programul în limba engleză se va susţine interviu în limba engleză – probă eliminatorie- notat cu admis/respins

Criterii de departajare: 1. Media de admitere netrunchiata. 2. Nota la testul scris. 3. Nota de la  bacalaureat la Matematica sau Informatica, care intra in calculul mediei de admitere.

Precizări:

    Orice candidat se poate înscrie la concursul de admitere, indiferent de probele susţinute la Bacalaureat; în cazul în care candidatul nu a susţinut nici o probă la Informatică sau Matematică la Bacalaureat, la ultimul punct de mai sus se va considera automat nota la testul scris.
    Nota obţinută la Informatică sau Matematică la Bacalaureat este luată în considerare indiferent de profilul la care a fost susţinută (nu doar la profilul real).

În caz de egalitate a mediilor generale între doi sau mai mulţi candidaţi, criteriile de departajare sunt următoarele (în ordinea descrescătoare a priorităţii):

 - media de admitere, calculată prin rotunjire (conform metodologiei, media de admitere este calculată prin trunchiere la două zecimale)
 - nota obţinută la testul scris
 - nota de la Informatică sau Matematică obţinută la Bacalaureat

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:

Candidaţi, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale și naționale, în clasele IX – XII:

- Medalie sau premiu la Olimpiada Internațională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie
- Medalie sau premiu la concursurile școlare internaționale de informatică sau matematică (altele decât Olimpiadele Internaționale) recunoscute de MEN
- Medalie sau premiu la Olimpiada Națională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie
- Medalie sau premiu la concursurile de informatică sau matematică cu finanțare MEN

Participanți la Olimpiada Națională (faza finală): absolvenții de liceu care au participat la Olimpiada Națională de Informatică, Matematică, Fizică, Chimie în clasa a XI-a sau a XII-a, pot cere înlocuirea mediei generale de bacalaureat cu nota 10, dar cu obligaţia de a susţine testul scris.

 

Acte necesare inscriere

Acte necesare inscriere admitere:

- Fişa de înscriere
- Trei fotografii tip buletin de identitate
- Diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.N.C.S.
    *candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală, cât şi notele obţinute la probele susţinute şi notele la disciplinele care se iau în calcul la stabilirea mediei
    *dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, va depune şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original
- Copie după cartea de identitate, care atestă domiciliul în România
- Certificat de naştere, în copie legalizată
- Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul)
- Adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie)
- Chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei
- Dosar plic

 

Numar de locuri pe specializari

 

Informatica (Specializarea Informatica si Informatica in limba engleza)

1.1 Buget - 285 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 90 locuri

 

 

Admitere 2019 Facultatea de Informatica din Iasi