Admitere facultati

Admitere 2019 Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata

 

Admitere 2019 Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron nr. 51-53
Tel: 0232-278.683 fax 0232-237.627

 

Perioada inscriere

Sesiunea Iulie 2019

Perioada inscriere admitere:

Înscrierea candidaților: 10-25 iulie 2019
Afisare rezultate: 26 iulie 2019   

Completare dosare cu acte în original: 29 iulie – 2 august 2019 și 2 – 6 septembrie 2019

Afisare rezultate finale admitere:  8 septembrie 2019

 

Sesiunea Septembrie 2019

Înscrierea candidaților: 9-19 septembrie 2019
Afisare rezultate admitere: 20 septembrie 2019

 

Termenul limită pentru depunerea actelor în original: 24 septembrie 2019

Afisare rezultate finale admitere: 24 septembrie 2019

 

Taxe admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- 100 lei

 Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere (dacă susţin concurs la o singură facultate şi dacă prezintă actele doveditoare) următoarele categorii de candidaţi:
- copiii personalului didactic;
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi;

Taxe scolarizare 2019-2020

Taxe scolarizare 2019-2020:

- 2500 lei

Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

Media de la bacalaureat (100%)

- Criteriul de departajare la medii egale este nota obţinută la bacalaureat la disciplina de matematică

Acte necesare inscriere

Actele necesare înscrierii sunt următoarele:

• diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, în original sau în copie legalizată; pentru absolvenţii promoţiei 2013, în etapa de înscriere este valabila adeverinţa de absolvire a examenului de bacalaureat, eliberată de licee; este preferabil să fie depuse actele în original la facultatea la care candidatul îşi depune prima opţiune (în ipoteza în care acesta se înscrie la mai multe facultăţi);

• certificatul de naştere, obligatoriu în copie legalizată;

• copie după cartea de identitate sau buletinul de identitate;

• dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)

• adeverinţă medicală tip;

• două fotografii color, 3×4 cm;

• adeverinţă din care sa rezulte calitatea de student – numai pentru studenţii care doresc să urmeze o a doua specializare (dacă sunt studenţi pe locurile finanţate de la buget, aceştia nu pot urma o a doua specializare decât pe locuri cu taxă);

• diploma de licenţa sau diploma echivalenta cu aceasta – numai pentru absolvenţii unei facultăţi care doresc sa urmeze o noua specializare (dacă au fost studenţi pe locurile finanţate de la buget, aceştia nu pot urma o a doua specializare decât pe locuri cu taxă);

• fişa de înscriere tip – se completează în momentul înscrierii; formularul va fi distribuit de comisia de înscriere, însă poate fi descărcat şi de pe pagina web a facultăţii;

• declaraţie tip prin care candidatul declarat admis se oblige să aducă actele în original, până la termenele stabilite de facultate, în caz contrar fiind declarat respins din oficiu – se comple-tează la comisia de înscriere.

• chitanţa de plata a taxei de înscriere la concurs – este eliberată de comisia de înscriere.

• numai în cazul în care actele în original sunt depuse la un alt dosar de concurs, adeverinţă care atestă înscrierea cu actele de studii în original la o

Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

Specializarea: Inginerie electrica

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 194 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 16 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 5 locuri

2. Rromi - 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 9 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 5 locuri

Specializarea: Inginerie energetica

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 90 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 18 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

2. Rromi - 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 6 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 2 locuri

 

Specializarea: Inginerie si Management

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 31 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 2 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 2 locuri

 

 

Admitere 2019 Facultatea de Inginerie Electrica

Admitere 2019 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din Iaşi

 

Admitere 2019 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Adresa: Bd. Carol nr. 11
Tel: 0232-270.041, fax: 0232-217.720

 

Perioada inscriere

Sesiunea Iulie 2019

Perioada inscriere admitere:

Înscrierea candidaților: 10-25 iulie 2019
Afisare rezultate: 26 iulie 2019   

Completare dosare cu acte în original: 29 iulie – 2 august 2019 și 2 – 6 septembrie 2019

Afisare rezultate finale admitere:  8 septembrie 2019

 

Sesiunea Septembrie 2019

Înscrierea candidaților: 9-19 septembrie 2019
Afisare rezultate admitere: 20 septembrie 2019

 

Termenul limită pentru depunerea actelor în original: 24 septembrie 2019

Afisare rezultate finale admitere: 24 septembrie 2019

 

Taxe admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- 100 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
- copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxe scolarizare 2019-2020

Taxa scolarizare 2019 - 2020:

- 3500 lei

Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

Metoda de selectie:

Metoda de selecţie este de tip CONCURS DE DOSARE.
Media generală de admitere (MA) se stabileşte cu relaţia:
MA = 0.25*MB + 0.75*NB_Mat/Fiz/Info , unde:
MB: media obţinută la examenul de bacalaureat
NB_Mat/Fiz/Info: nota obținută la bacalaureat la proba de matematică SAU fizică SAU informatică (la alegerea candidatului)

Candidaţii cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta care nu îndeplinesc criteriile de stabilire a mediei de admitere (absenţa diverselor medii solicitate) nu pot fi înscrişi la concursul de admitere.
Candidaţii admişi la mai multe universităţi şi/sau facultăţi vor depune opţiunea lor de a urma cursurile Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în regim subvenţionat de stat, prin prezentarea actelor de studii în original până la data de 31 iulie 2015 pentru sesiunea iulie 2015, respectiv până la data de 21 septembrie 2015 pentru sesiunea septembrie 2015. Cei care nu şi-au precizat opţiunea până la aceste date vor fi declaraţi respinşi la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget şi înlocuiţi cu următorii candidaţi care îndeplinesc cerinţele respective de admitere.

Acte necesare admitere

Actele necesare pentru inscriere:

- cerere de înscriere (se completează în momentul înscrierii, la sediul facultăţii) | exemplu de model completat
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original (sau în copie legalizată pentru candidaţii care au depus actele originale la o altă facultate, respectiv pentru studenţii care vor să urmeze a doua facultate/specializare). Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2016 pot depune, în locul diplomei de bacalaureat, Adeverința de promovare a examenului de bacalaureat, în original sau copie legalizată. În acest caz diploma de bacalaureat va fi depusă până la termenul limită pentru actele în original.
- foaia matricola, în original (sau în copie legalizată pentru candidaţii care au depus actele originale la o altă facultate)
- certificatul de naştere în copie legalizată
- cartea de identitate, în copie xerox și în original, pentru legitimare
- adeverinţă medicală tip | precizare adeverință medicală
- adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare)
- diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de absolvire pentru absolvenţii de colegiu care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau copie legalizată
- un dosar plic
- chitanţa de plată a taxei de înscriere sau actele stabilind excepţia de plată

* Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere: copiii personalului didactic (adeverința trebuie vizată de către Inspectoratul Școlar Județean), copiii orfani de ambii părinţi, candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi. În cazul studiilor de masterat, sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii ce au obţinut premii sau menţiuni la faza naţională a concursurilor de specialitate (CIA, SCS, TIE) sau au trecut de prima fază a selecţiei internaţionale la concursuri internaţionale de profil. Candidaţii vor prezenta în aceasta situaţie acte doveditoare din partea cadrelor didactice îndrumătoare.

 Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

Specializarile: Electronica aplicata, Micro, opto si nano- tehnologii, Tehnologii si sisteme de telecomunicatii (romana, engleza)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 285 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 38 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 8 locuri

2. Rromi

Buget 2 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 20 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 11 locuri

 

Admitere 2019 Facultatea de Electronica Telecomunicatii

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!