Admitere facultati

Admitere 2019 Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”

 

Admitere 2019 Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”

 

 

Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron nr. 73
Tel: 0232-278.683 int 2135 fax: 0232-271.311

 

Perioada inscriere 

Sesiunea Iulie 2019

Perioada inscriere admitere:

Înscrierea candidaților: 10-25 iulie 2019
Afisare rezultate: 26 iulie 2019   

Completare dosare cu acte în original: 29 iulie – 2 august 2019 și 2 – 6 septembrie 2019

Afisare rezultate finale admitere:  8 septembrie 2019

 

Sesiunea Septembrie 2019

Înscrierea candidaților: 9-19 septembrie 2019
Afisare rezultate admitere: 20 septembrie 2019

 

Termenul limită pentru depunerea actelor în original: 24 septembrie 2019

Afisare rezultate finale admitere: 24 septembrie 2019

 

Taxe admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- 100 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
- copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxa se achită la casieria facultăţii sau la comisia de admitere.

Taxe scolarizare 2019 - 2020

Taxe scolarizare 2019-2020:

- 2500 lei

Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

Media de admitere (MA) este egală cu media obţinută la examenul de bacalaureat (MBac) :

MA = MBac

Admiterea candidaţilor se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul (pe domeniu si specializare). Conform hotărârii Biroului Consiliului Facultăţii din data de 24.04.2013, opţiunea are prioritate în faţa mediei.
Pentru medii egale la bacalaureat, departajarea se face după:
1. Nota la bacalaureat la disciplina limba română (proba scrisă)
2. Nota la bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă)
3. Nota la bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisă)
Candidaţii declaraţi admiși la unul sau mai multe domenii din Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului au obligaţia să-și precizeze opţiunea pentru un singur domeniu, conform calendarului stabilit de facultate. Candidaţii declaraţi admiși pe locurile subvenţionate de la buget (fără taxă) au obligaţia de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele în original.
Admiși fără concurs premianți ai olimpiadelor naționale sau internaționale de Chimie, Fizică, Matematică, Informatică, Științele Pământului, Bilogie, Geografie, Economie.

 Acte necesare inscriere

Acte necesare pentru înscriere

- cerere de înscriere (.pdf) completată cu datele candidatului (se obține de la comisia de înscriere);
- diploma de bacalaureat sau adeverinţă* sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau în copie conformă cu originalul) și foaia matricolă - anexă la diploma de bacalaureat (în original sau în copie conformă cu originalul);
- certificatul de naştere, în copie conformă cu originalul;
- dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
- adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare); - diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/ diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
- 2 fotografii color, 3 x 4 cm;
- copie simplă dupa cartea de identitate;
- chitanţă eliberată de casieria facultăţii care să ateste achitarea taxei de înscriere la concursul de admitere în valoare de 100 RON sau acte** care să permită scutirea de la plata taxei;
- alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate (de exemplu foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat).

* Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2018 sau în sesiunea august-septembrie 2017 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat urmatoare, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media obţinută la examenul de bacalaureat. Diploma de bacalaureat sau adeverinţa şi foaia matricolă vor fi depuse în original la dosarul de admitere după eliberare, dar nu mai târziu de strong> termenul limită pentru depunerea actelor în original. În cazul în care candidatul nu depune originalele diplomei de bacalaureat sau ale adeverinţei şi ale foii matricole în termenul menţionat, acesta este exclus de pe lista candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget.
** Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concursul de admitere candidații care au depus actele în original și au obținut premiu sau mențiune la Concursului "Academician Cristofor Simionescu" sau Concursul ”High School Science Projects”, copiii personalului didactic în activitate; copiii orfani de ambii părinţi; candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial; copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior. Comisia de admitere pe facultate aprobă scutirea de plata taxei de înscriere pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi.

Pentru absolvenți studiilor universitare de scurtă durată care doresc înmatricularea la continuare de studii, aceștia se vor adresa comisiei de admitere conform calendarului afișat mai sus; media de admitere este egală cu media de finalizare a studiilor de scurtă durată.

Pentru informaţii suplimentare puteţi consulta şi procedura de: Organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile universitare de licenta (TUIASI-POB-09) (versiunea actualizată a proceduri se găseşte în CEAC-Manualul procedurilor pe pagina universităţii).

 

Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri: 

Programe de studii: Inginerie chimica

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 50 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 30 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 4 locuri

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 16 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 6 locuri

 

Programe de studii: Ingineria  mediului

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 27 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 20 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 6 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 6 locuri

 

Programe de studii: Inginerie si management

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 13 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 10 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 2 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 locuri

 

Admitere 2019 Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia mediului

Admitere 2019 Facultatea de Automatică şi Calculatoare din Iaşi

 

Admitere 2019 Facultatea de Automatică şi Calculatoare

 

Adresa: Bld. Dimitrie Mangeron nr. 27
Tel: 0232-278.680 int 1331, tel/fax: 0232-231.343

 

Perioada inscriere 

Sesiunea Iulie 2019

Perioada inscriere admitere:

Înscrierea candidaților: 15-20 iulie 2019
Sustinere test grila la matematica (din programa bac m_mate_info): 22 iulie 2019
Afisare rezultate test grila: 22 iulie 2019   
Afisare rezultate preliminare admitere: 23 iulie 2019

 

Depunere acte in original

Etapa I: 23-25 iulie 2019
Afisare rezultate etapa I: 25 iulie 2019

Depunere acte in original - Etapa II: 26 - 29 iulie 2019

Afisare rezultate finale admitere:  29 iulie 2019

 

Sesiunea Septembrie 2019

Înscrierea candidaților: 16-17 septembrie 2019
Sustinere test grila la matematica (din programa bac m_mate_info): 18 septembrie 2019
Afisare rezultate test grila: 18 septembrie 2019
Afisare rezultate admitere: 19 septembrie 2019

 

Depunere acte in original

Depunere acte in original: 19, 20, 23 septembrie 2019

Afisare rezultate finale admitere: 23 septembrie 2019

Taxa admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- 200 lei

Candidații români de pretutindeni nu plătesc taxă de înscriere.

Taxe scolarizare 2019 -2020

Taxe scolarizare 2019-2020 :

- 3000 lei

Conditii Admitere

Metoda de selecție
Informații generale cu privire la metoda de selecție

Admiterea se realizeaza pe facultate, cu optiuni pentru cele doua domenii de studii.

La înscriere se depune un singur dosar si se plateste o singura taxa de admitere, indiferent de numarul de optiuni.

Admiterea la Facultatea de Automatica si Calculatoare se face pe baza unui test de matematica si a mediei de la bacalaureat. Testul de matematica se bazeaza pe programa de matematica M_mate-info. Media de admitere se calculeaza conform formulei:

MA = 0,8*NTG + 0,2*MB
unde:

    MA = Media de Admitere
    NTG = Nota la testul grila
    MB = Media la examenul de Bacalaureat

Obs: Nota la testul grila trebuie sa fie mai mare sau egala cu 5.

Metoda de repartiție

Repartizarea pe optiuni a candidatilor declarati admisi se va face în functie de Media de Admitere, în ordine descrescatoare, la prima optiune exprimata în cererea de înscriere la care mai sunt locuri libere. Pentru medii de admitere egale, departajarea se va face astfel:

    Nota la proba de Matematica/Informatica/Fizica la Bacalaureat (NMIFB)
    Media examenului de Bacalaureat (MB)

Condiții speciale de admitere / Admitere olimpici

I. Este admis fără examen Castigatorul locului I la concursul “IT Marathon”, sectiunea “Programator junior” organizat de LSAC in colaborare cu Facultatea de Automatica si Calculatoare

II. Sunt admisi fara examen candidatii care în clasa a XI-a sau/si a XII-a au luat premiul 1, 2, 3 sau mentiune la unul din concursurile urmatoare aflate pe lista de finantare a Ministerului Educatiei Nationale din România:

Concursuri naționale

    Olimpiada Nationala de Informatica
    Olimpiada Nationala de Tehnologia informatiei
    Olimpiada Nationala de Matematica
    Olimpiada Nationala de Fizica

Concursuri internaționale

    Olimpiada Internationala de Matematica
    Balcaniada de Matematica
    Olimpiada Balcanica de Matematica pentru Juniori
    Olimpiada Internationala de Matematica pentru eleve
    Olimpiada de Matematica pentru Liceele Maghiare din Europa
    Olimpiada Internationala de Fizica
    Concursul International Bilateral de Fizica
    Concursul International „Young Physicist Tournament”
    Olimpiada Pluridisciplinara „Tuymaada”
    Olimpiada Internationala de Stiinte pentru Juniori
    Olimpiada Internationala de Informatica
    Olimpiada de Informatica a Tarilor din Europa Centrala
    Balcaniada de Informatica
    Balcaniada de Informatica pentru Juniori
    Turneul de Informatica

Pentru mai multe detalii, va rugam sa va adresati secretariatului facultatii:
Tel.: +40-232-278680 / int. 1331
Tel/fax: +40-232-231343
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Acte necesare inscriere

1. Fişa de înscriere tip care se completează on-line. Modelul fişei de înscriere va fi disponibil pe pagina web a facultăţii.
ATENŢIE! Simpla  completare  on-line  a  fişei  nu  asigură  înscrierea  la  concursul  de  admitere. Pentru finalizarea înscrierii este necesară depunerea dosarului complet la sediul facultăţii.
2. Diploma de bacalaureat– original
3. Diploma de bacalaureat –copie simplă
Observaţii
- Absolvenţii examenului  de bacalaureat sesiunea  iulie 2016 se  pot  înscrie  şi  cu  adeverinţa  de promovare
a examenului de bacalaureat în original sau copie legalizată.
- Adeverinţa de  absolvire  a  examenului de  bacalaureat  nu  mai  este  valabilă din  momentul  eliberării diplomei de bacalaureat.
- Candidaţii înscrişi în sesiunea iulie 2016 la mai multe facultăţi se pot înscrie cu o copie legalizată a diplomei  de  bacalaureat  sau  a  adeverin
ţei  de  absolvire  a  examenului  de  bacalaureat şi  cu  o adeverinţă din care să rezulte că actele în original sunt depuse la o altă facultate.
- Pentru înscrierea numai pe locuri cu taxă este suficientă diploma de bacalaureat în copie legalizată.
- Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi  ai  Confederaţiei  Elveţiene  vor  prezenta  Atestatul  de  echivalare  a  diplomei  de  bacalaureat,
eliberată  de  Centrul  de  Recunoaştere  a  Diplomelor,  Certificatelor  şi  Titlurilor  Universitare  din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice.
4. Foaia matricolă a tuturor anilor de studii de liceu – original
5. Foaia matricolă a tuturor anilor de studii de liceu – copie simplă
6. Certificatul de naştere –copie legalizată
7. Cartea de identitate –copie simplă
8.  Adeverinţă  medicală  tip  (eliberată  de  cabinetul  medical  al  liceului absolvit sau  de  medicul  de
familie) –original  sau  copie  legalizată .  Adeverinţa  trebuie  să  specifice  "nu  este  în  evidență  cu boli   psihice   și   infecțio-contagioase".
Acolo   unde   este   cazul,   se   va   aduce   avizul psihologic/psihiatric.
9. 3 fotografii color 3 x 4 cm – decupate, cu numele candidatului scris pe spatele fiecărei fotografii
10. Dosar plic completat conform modelului de pe site - ul facultății (Admitere licență–Acte necesare)
11.  Declarație  de  confirmare  a  locului – conform  modelului  de  pe  site - ul  facultății  (Admitere  licen
ță– Acte necesare)
12. Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere pentru candidaţii care plătesc taxă de inscriere sau
(i) Cerere pentru pentru scutire de taxă (existentă la comisia de înscriere) pentru candidaţii scutiţi de taxa de înscriere
şi anume:
- copiii personalului didactic;
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi .
(ii)şi unul din următoarele acte:
- adeverinţa  de  salariat  eliberată  de  unitatea  de  învăţământ  şi vizată de  Inspectoratul Şcolar (pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar);
- adeverinţă de salariat pentru cadrele didactice din alte Universităţi;
- adeverinţă de salariat pentru personalul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi;
- adeverinţă de asistat social pentru cei din casele de copii şi din plasament familial;
- copie legalizată după certificatele de deces ale ambilor părinţi.
Pot  beneficia  de  scutire  de  taxă de  admitere numai candidaţii  care  au la dosarul  de concurs în momentul înscrierii diploma de bacalaureat în original.

Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

Domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 172 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 10 locuri

1.3 Absolvenți licee din mediu rural: 1 loc

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 5 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 2 locuri

 

Domeniu de studii: Ingineria sistemelor

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 136 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 9 locuri

1.3 Absolvenți licee din mediu rural: 0 locuri

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 3 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 1 locuri

Admitere 2019 Facultatea de Automatica si Calculatoare

Daca sunteti interesati de admiterea 2017, lista tuturor facultatilor din Iasi o gasiti aici --> Lista facultati Iasi

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!