iasi 365 2018 logo 4

 

Admitere Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului

 

Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron nr. 73
Tel: 0232-278.683 int 2135 fax: 0232-271.311

 

 

Perioada inscriere
 

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea iulie 2017
- înscrierea candidaţilor: 17-28 iulie 2017
- afişarea rezultatelor: 31 iulie 2017
- termen limită acte în original: 2 sept.

Sesiunea septembrie 2017
- înscrierea candidaţilor: 11-15 septembrie 2017.
- afişarea rezultatelor: 16 septembrie 2017.
- termen limita acte in original: 18 septembrie 2017.
Rezultate finale: 19 septembrie

Înscrierile se fac în urmatoarele locaţii:
în sediul Facultaţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului,
în sala Orizont (parter) (Str. Prof. dr. doc. D. Mangeron nr. 73 - Iaşi)
Program înscrieri: Luni - Vineri: 9:00 - 15:00; Sâmbăta: 9:00 - 12:00.

în clădirea Universităţii "Al.I.Cuza" din Iaşi (în Copou), în Sala Paşilor Pierduţi - intrarea de sus.
Bulevardul Carol I nr. 11 Iaşi. (doar în perioada 17 - 21 iulie 2017)
Program înscrieri: Luni-Vineri: 10:00 - 14:00

Înscrierea se poate face şi online (http://www.tuiasi.ro/admitere/admitere-licenta/2017/admitere-online) .

Taxe admitere 2017

Taxa admitere 2017:

- 100 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
- copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxa se achită la casieria facultăţii sau la comisia de admitere.

Taxe scolarizare 2017 - 2018

Taxe scolarizare 2017-2018:

- 2500 lei

Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

Media de admitere (MA) este egală cu media obţinută la examenul de bacalaureat (MBac) :

MA = MBac

Admiterea candidaţilor se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul (pe domeniu si specializare). Conform hotărârii Biroului Consiliului Facultăţii din data de 24.04.2013, opţiunea are prioritate în faţa mediei.
Pentru medii egale la bacalaureat, departajarea se face după:
1. Nota la bacalaureat la disciplina limba română (proba scrisă)
2. Nota la bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă)
3. Nota la bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisă)
Candidaţii declaraţi admiși la unul sau mai multe domenii din Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului au obligaţia să-și precizeze opţiunea pentru un singur domeniu, conform calendarului stabilit de facultate. Candidaţii declaraţi admiși pe locurile subvenţionate de la buget (fără taxă) au obligaţia de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele în original.
Admiși fără concurs premianți ai olimpiadelor naționale sau internaționale de Chimie, Fizică, Matematică, Informatică, Științele Pământului, Bilogie, Geografie, Economie.

 
Acte necesare inscriere

Acte necesare pentru înscriere

- cerere de înscriere (.pdf) completată cu datele candidatului (se obține de la comisia de înscriere);
- diploma de bacalaureat sau adeverinţă* sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau în copie conformă cu originalul) și foaia matricolă - anexă la diploma de bacalaureat (în original sau în copie conformă cu originalul);
- certificatul de naştere, în copie conformă cu originalul;
- dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
- adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare); - diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/ diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
- 2 fotografii color, 3 x 4 cm;
- copie simplă dupa cartea de identitate;
- chitanţă eliberată de casieria facultăţii care să ateste achitarea taxei de înscriere la concursul de admitere în valoare de 100 RON sau acte** care să permită scutirea de la plata taxei;
- alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate (de exemplu foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat).

* Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017 sau în sesiunea august-septembrie 2017 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat urmatoare, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media obţinută la examenul de bacalaureat. Diploma de bacalaureat sau adeverinţa şi foaia matricolă vor fi depuse în original la dosarul de admitere după eliberare, dar nu mai târziu de strong> termenul limită pentru depunerea actelor în original. În cazul în care candidatul nu depune originalele diplomei de bacalaureat sau ale adeverinţei şi ale foii matricole în termenul menţionat, acesta este exclus de pe lista candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget.
** Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concursul de admitere candidații care au depus actele în original și au obținut premiu sau mențiune la Concursului "Academician Cristofor Simionescu" sau Concursul ”High School Science Projects”, copiii personalului didactic în activitate; copiii orfani de ambii părinţi; candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial; copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior. Comisia de admitere pe facultate aprobă scutirea de plata taxei de înscriere pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi.

Pentru absolvenți studiilor universitare de scurtă durată care doresc înmatricularea la continuare de studii, aceștia se vor adresa comisiei de admitere conform calendarului afișat mai sus; media de admitere este egală cu media de finalizare a studiilor de scurtă durată.

Pentru informaţii suplimentare puteţi consulta şi procedura de: Organizarea şi desfăşurarea admiterii la studiile universitare de licenta (TUIASI-POB-09) (versiunea actualizată a proceduri se găseşte în CEAC-Manualul procedurilor pe pagina universităţii).

 

Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri: 

Specializarea Locuri buget Locuri cu taxa
Inginerie chimica

93 locuri

 30 locuri

Ingineria  mediului

38 locuri

 15 locuri

Inginerie si management

20 locuri  5 locuri -

 

Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului Iasi

Daca sunteti interesati de admiterea 2013 in dreapta aveti si numarul de locuri la celelalte facultati de la Universitatea Ioan Cuza Iasi

Din aceeasi categorie

Admitere 2017 Universitatea "Petre Andrei" Iasi

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Textile Pielarie si Management Industrial

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Arhitectura "G. M. Cantacuzino"

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Mecanica

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului

Invatamant pentru copii

Lista GRADINITELOR din Iasi

Like la pagina Iasi365

Close

Daca vrei sa fii le curent cu noutatile din Iasi da-ne like...

0
Shares