Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" Iasi

Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere sesiunea vara:

12-21 iulie 2018

Perioada inscriere admitere sesiunea toamna:

6-11 septembrie 2018

Taxe admitere 2018

Taxa admitere 2018:

- 150 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
- copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior

 

Taxe scolarizare 2018 -2019

Taxele pentru anul scolar (2018-2019) sunt:

Pentru admiterea în anul universitar 2018-2019 cuantumul taxei de înmatriculare este de 100 lei.

Facultatea de Agricultura

1. Agronomie (specializarile Agricultură, Montanologie si Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară) - 2800 lei

2. Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală (Inginerie economică în agricultură) - 3000 lei

3. Ingineria produselor alimentare (Tehnologia prelucrării produselor agricole si Protectia consumatorului şi a mediului) - 3.550 lei

4. Biologie - 2800 lei

Facultatea de Horticultura

1. Horticultură (Horticultură, Peisagistică) - 2800 lei

2. Ingineria mediului - 2800 lei

 

Facultatea de Zootehnie

1. Zootehnie (Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură) - 2800 lei

2. Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală (Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism) - 3000 lei

3. Ingineria produselor alimentare (Controlul şi expertiza produselor alimentare) - 3550 lei

 

Facultatea de Medicina veterinara

1. Medicină veterinară - 5000 lei

2. Medicină veterinară (in limba engleza) - 3500 euro

Observaţie: Taxele de studii se achită in 4 (patru) tranşe.

Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

Criterii de admitere, după notele de la Bacalaureat:
- 50% nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română,
- 50% nota de la o altă probă scrisă, la alegere,
cu excepţia domeniului Medicină veterinară pentru care admiterea se face prin concurs (30% test grilă şi 70% media la examenul de Bacalaureat)

 

 

Acte necesare inscriere

Fiecare candidat va completa o cerere de înscriere în care se vor menţiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate în formular. 

La cererea de înscriere se anexează urmatoarele acte:
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi foaia matricolă, ambele în original;
- certificatul de naştere, în copie şi original;
- copia actului de identitate (buletin/carte identitate);
- adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau dispensarul teritorial. Comisiile de admitere pot solicita, după caz, şi avizul medicului Universitaţii;
- patru fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
- pentru candidaţii studenţi se solicită: o adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, copie legalizată după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi după foaia matricolă;
- în cazul în care candidatul este înscris pentru concurs şi la o altă facultate/domeniu, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei în original, va anexa o copie şi copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate/domeniu, care se autentifică, după original, de către secretariatul la care se face prima înscriere;
- diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
- chitanţa de plată a taxei de înscriere stabilită de Senatul Universităţii (150 lei);
- candidaţii care doresc să urmeze al doilea domeniu (studenti/absolvenţi), vor prezenta o adeverinţă eliberată de facultatea primului domeniu/specializare, din care să rezulte numărul anilor în care au fost susţinuţi de la bugetul de stat;
- actele doveditoare, în baza cărora se aprobă, la cerere, scutirea de taxă pentru înscriere (orfani de ambii părinţi, proveniţi de la Casa de copii, urmaşi ai celor decedaţi sau răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989, copiii personalului didactic şi auxiliar didactic aflat în activitate sau pensionat şi ai personalului tehnico-administrativ din universitatea proprie.

 

Scutirea de taxă pentru înscriere se acordă numai o singura dată, acolo unde candidatul depune actele în original.

Absolvenţii de liceu promoţia 2018, pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă tip că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, cu specificarea notelor obţinute la probele scrise şi media examenului de bacalaureat, media generală a anilor de studiu din liceu, precum şi termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.

Candidaţii din această categorie admişi la concursul de admitere, au obligaţia de a depune diploma de bacalaureat în original, până cel târziu la data începerii anului universitar 2018/2019, în caz contrar pierd locul finanţat de la bugetul de stat.

Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune.

Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă (în original) de la facultatea unde s-a depus dosarul cu acte în original.

 
Numar de locuri pe specializari

1. Facultatea de agricultura

Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
Tel: 0232-218.175 fax 0232-260.650

Agronomie (Specializarile Agricultură, Montanologie si Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei -

1.1.1 Buget - 137 locuri

1.1.2 Locuri cu taxa - 30 locuri

1.2 Absolventi de licee situate in mediul rural

1.2.1 Buget - 8 locuri

1.2.2 Locuri cu taxa - 2 locuri

1.3 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 1 loc

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 5 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 3 locuri

 

Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală (Specializarea Inginerie economica în agricultură)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei -

1.1.1 Buget - 52 locuri

1.1.2 Locuri cu taxa - 15 locuri

1.2 Absolventi de licee situate in mediul rural

1.2.1 Buget - 1 locuri

1.2.2 Locuri cu taxa - 1 locuri

1.3 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 loc

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 1 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 locuri

 

 

Ingineria produselor alimentare (Specializarile  Tehnologia prelucrării produselor agricole si Protecţia consumatorului şi a mediului)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei -

1.1.1 Buget - 95 locuri

1.1.2 Locuri cu taxa - 20 locuri

1.2 Absolventi de licee situate in mediul rural

1.2.1 Buget - 1 locuri

1.2.2 Locuri cu taxa - 1 locuri

1.3 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 1 loc

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 4 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 3 locuri

 

 

Biologie (Specializarea Biologie)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei -

1.1.1 Buget - 25 locuri

1.1.2 Locuri cu taxa - 2 locuri

1.2 Absolventi de licee situate in mediul rural

1.2.1 Buget - 0 locuri

1.2.2 Locuri cu taxa - 0 locuri

1.3 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 loc

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 loc

 

 

2. Facultatea de horticultura

Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
Tel: 0232-274.932

Specializari in cadrul Facultatii de Horticultura:

  1. Horticultura
  2. Peisagistica
  3. Ingineria mediului

Horticultură (Specializarile Horticultură si Peisagistică)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei -

1.1.1 Buget - 95 locuri

1.1.2 Locuri cu taxa - 30 locuri

1.2 Absolventi de licee situate in mediul rural

1.2.1 Buget - 5 locuri

1.2.2 Locuri cu taxa - 1 loc

1.3 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 loc

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 4 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 loc

 

Ingineria mediului (Specializarea Ingineria mediului)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei -

1.1.1 Buget - 42 locuri

1.1.2 Locuri cu taxa - 5 locuri

1.2 Absolventi de licee situate in mediul rural

1.2.1 Buget - 0 locuri

1.2.2 Locuri cu taxa - 0 locuri

1.3 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 loc

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 loc

 

3. Facultatea de zootehnie

Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8
Tel: 0232-267.504, fax:0232-260.650

Specializari in cadrul Facultatii de Zootehnie:

  1. Zootehnie
  2. Piscicultura si acvacultura
  3. Inginerie si management in alimentatie publica si agroturism
  4. Controlul si expertiza produselor alimentare

Zootehnie (Specializarile Zootehnie si Piscicultură şi acvacultură)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei -

1.1.1 Buget - 66 locuri

1.1.2 Locuri cu taxa - 15 locuri

1.2 Absolventi de licee situate in mediul rural

1.2.1 Buget - 4 locuri

1.2.2 Locuri cu taxa - 2 locuri

1.3 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 loc

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 3 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 loc

 

Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală (Specializarea Inginerie şi management în alimentaţia publica şi agroturism)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei -

1.1.1 Buget - 43 locuri

1.1.2 Locuri cu taxa - 25 locuri

1.2 Absolventi de licee situate in mediul rural

1.2.1 Buget - 1 loc

1.2.2 Locuri cu taxa - 1 loc

1.3 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 loc

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 3 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 loc

 

Ingineria produselor alimentare (Specializarea Controlul şi expertiza produselor alimentare)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei -

1.1.1 Buget - 45 locuri

1.1.2 Locuri cu taxa - 25 locuri

1.2 Absolventi de licee situate in mediul rural

1.2.1 Buget - 0 locuri

1.2.2 Locuri cu taxa - 0 locuri

1.3 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 loc

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 3 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 loc

 

1. Facultatea de medicina veterinara

Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8
Tel/fax 0232-219.113

Specializari in cadrul Facultatii de Medicina Veterinara:

Medicina veterinara

Medicină veterinară (Specializarea Medicină veterinară)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei -

1.1.1 Buget - 107 locuri

1.1.2 Locuri cu taxa - 45 locuri

1.2 Absolventi de licee situate in mediul rural

1.2.1 Buget - 3 locuri

1.2.2 Locuri cu taxa - 2 locuri

1.3 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 loc

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 8 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 2 loc

 

Medicină veterinară (Specializarea Medicină veterinară in limba engleza)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei -

1.1.1 Buget - 0 locuri

1.1.2 Locuri cu taxa - 50 locuri