Decembrie 06, 2023

Calendarul privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

Noul calendar privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

 

Ordinul de ministru nr. 4.317/2020, prin care a fost aprobat Calendarul actualizat al organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, va fi publicat în Monitorul Oficial.

În contextul epidemiologic actual, ședințele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pot fi organizate în unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare–telefon, e-mail, videoconferință. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se va face computerizat, într-o sesiune distinctă.

Media de admitere, în baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la examenul de evaluarea națională (80%) și media generală de absolvire a claselor V-VIII (20%).

În data de 27 mai 2020, prima zi din noul calendar de admitere, se afișează oferta de școlarizare/de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale pentru învățământul liceal, filiera tehnologică.

Înscrierea pentru probele de aptitudini se va realiza în perioada 2-5 iunie.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere, de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, se va realiza în perioada 2-6 iulie 2020, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie 2020.

 

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în liceele vocaționale vor fi apreciate astfel:

- La profilurile artistic, sportiv, teologic și pentru specializarea filologie - liceul Waldorf-aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.

- La profilurile pedagogic și militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis/respins.

 

Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul vocațional se vor desfășura astfel:

- Pentru profilul Artistic - arte vizuale: specializările Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare - restaurare bunuri culturale: evaluarea unui portofoliu de lucrări.

- Pentru profilul artistic, specializarea Muzică - Secția Instrumentală și Secția Artă vocală interpretativă se va desfășura pe baza evaluării unei înregistrări audio-video a repertoriului instrumental/vocal. Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil artistic, specializarea Muzică-Secția Teoretică se vor susține on-line, pe una din platformele comunicate de unitatea de învățământ care organizează probele.

- Pentru profilul artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolvenții claselor a VIII-a, specializarea Coregrafie se echivalează cu media aritmetică a mediilor generale obținute de candidat în ultimul an de studiu la disciplinele Dans Clasic și Dans românesc. Pentru absolvenții învățământului gimnazial, altul decât specializarea Coregrafie, proba de aptitudini constă în evaluarea unei înregistrări pe suport CD/DVD (audio-video) transmise de candidat.

- Pentru profilul artistic, specializarea Arta Actorului, examenul de admitere se va realiza pe baza evaluării unei înregistrări pe un CD/DVD (audio-video) cu evoluția candidatului, conform cerințelor conținutului probelor.

- Pentru profilul pedagogic - toate specializările - evaluarea și certificarea aptitudinilor se vor realiza prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a.

Fișa de aptitudini va conține următoarele:

a) tipurile de aptitudini - de comunicare, artistice și fizice - și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;

b) media generală a claselor V-VIII la disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;

c) media generală a claselor V-VIII la purtare;

d) calificativul - Admis/Respins la profilul pedagogic;

 

Pentru profilul teologic, se vor susține următoarele probe:

a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă;

- Pentru profilul militar se pot înscrie candidații care au fost declarați „Admiși” la selecția organizată în centrele zonale de selecție și orientare.

- La învățământul liceal Waldorf, specializarea filologie, nota finală la probele de aptitudini va rezulta din media aritmetică a mediilor generale pentru clasele V-VIII obținute la disciplinele: limba și literatura română/limba și literatura maternă (după caz), educație plastică și educație muzicală. Nota finală minimă de promovare a probelor de aptitudini trebuie să fie 7 (șapte).

- Pentru profilul sportiv, înscrierea candidaților este condiționată de existența avizului medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere – condiție eliminatorie. De asemenea, o altă condiție eliminatorie este aceea ca elevul să dețină un document prin care să se ateste că practică organizat, de cel puțin un an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa. Nota finală la probele de aptitudini se va echivala cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică a mediilor anuale la această disciplină.

Metodologia completă, pentru fiecare probă în parte, pentru admiterea în liceele vocaționale este disponibilă AICI.

În același timp, prin ordinul de ministru nr. 4.325/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 4.325/22.05.2020, a fost adoptat și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021. Potrivit acestui document, perioada de înscriere va începe pe 29 iunie. Prima etapă a admiterii în învățământul profesional de stat (înscriere - afișare rezultate) este programată în perioada 29 iunie - 10 iulie, iar a doua etapă (înscriere - afișare rezultate) între 22 și 28 iulie. Detalii suplimentare găsiți AICI.

 

Calendarul privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

 

A. Pregatirea admiterii

27 mai 2020

Anunțarea, de catre inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limba materna

Transmiterea de către Comisia națională de admitere a modelului fișei de inscriere in clasa a IX-a si a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă

Afisarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesionala, concretizată in profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru invățământul liceal, filiera tehnologică

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de invățământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limba de predare

Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unitați de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a Vlll-a, in Sistemul informatic integrat al învățământului din Romania (SHIR), prin verificarea si corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați

Tipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere; postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor scolare. În broșură se va regăsi și mențiunea că, pentru acțiunile care presupun prezență la unitatea de învățământ a candidaților/parintilor este necesară informarea, prin telefon sau e-mail, a unității de învățământ cu privire la intenția de depunere/completare/preluare a documentelor, in vederea planificării accesului in unitatea de învățământ

 27 mai - 2 iunie 2020

Transmiterea in unitățile de invățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere

Transmiterea de catre inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de inscriere, precum și a școlilor arondate fiecarui centru

Afișarea in unitățile de invățământ gimnazial si pe site-ul acestora a graficului ședințelor/actiunilor de completare a opțiunilor de catre absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora, precum și a Metodologiei si a Calendarului admiterii in învățământul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021, precum si o adresă de e-mail și un număr de telefon dedicate admiterii in învățământul liceal de stat pentru anul scolar  2020-2021

5 iunie 2020

Transmiterea la Ministerul Educației și Cercetării a broșurilor de admitere ale fiecărui judet, in versiune electronică și tipărită

2- 12 iunie 2020

Ședințe/actiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.).

17 iunie 2020

Transmiterea de către fiecare unitate de invățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neincheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații in aplicația informatică centralizată

18 iunie 2020

Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a Vlll-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date in aplicația informatică centralizată

29 iunie 2020

Transmiterea de către Comisia națională de admitere catre comisiile judetene a bazei de date cu mediile de admitere si a ierarhiei judetene prin activarea, in aplicația informatică centralizată, a sectiunilor si rapoartelor specifice
Depunerea/transmiterea declaratiilor de catre parintii sau reprezentantii legali ai candidaților care opteaza pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fare a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura maternă, la sec retail ate le unita|ilor de învățământ de provenienta

30 iunie 2020

Completarea de catre secretariatele scolilor a fișelor de inscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolventilor clasei a Vlll-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele si mediile obfinute la evaluarea națională din clasa a Vlll-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică centralizată

1 iulie 2020

Anuntarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolventilor clasei a Vlll-a, conform procedurii stabilite de Comisia nationala de admitere

 

B. Probele de aptitudini

2 - 5 iunie 2020

Inscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de învățământ liceal/gimnazial sau prin mijloace electronice de comunicare și eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de inscriere, insoțite de documentele prevăzute in Anexa 3 la prezentul ordin, conform procedurii stabilite de Comisia Natională de Admitere

Nota: Părinții vor fi informal, prin afișare la avizier și postare pe site-urile instituțiilor, după caz, cu privire la faptul că aplicația informatică nu permite inscrierea pentru probele de aptitudini la mai multe unități de învățământ

9-12 iunie 2020

Desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa 3 la prezentul ordin

12 iunie 2020

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.

15 iunie 2020

Transmiterea, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidaților declarap admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora in aplicația informatică centralizată

17 iunie 2020

Transmiterea de catre comisiile de admitere judejene/a municipiului Bucuresti catre unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenp, repetenți, cu situ aria neincheiata sau exmatriculati, prin activarea rapoartelor specifice in aplicația informatică centralizată

Actualizarea de catre comisiile din unitățile de invățământ liceal vocational a listelor candidaților declarap admisi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amanari sau exmatriculați, in aplicația informatică centralizată

29 iunie 2020

Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judetene cuprinzand mediile de admitere, prin confirmarea finalizarii operațiunilor specifice in aplicația informatica centralizata

2 iulie 2020

Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au suspnut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor in unitatea de învățământ liceal respectiva, prin tiparire din aplicația informatică centralizată

 2 - 3 iulie 2020

Transmiterea de la liceele vocationale a informatiilor cu privire la candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini, conform procedurii stabiLite de Comisia Nationala de Admitere. candidaților care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini li se poate elibera, de catre unitatea de învățământ gimnazial, fisa de inscriere, pentru completarea optiunilor in vederea repartizarii computerizate
*) Nu se elibereaza fisa de inscriere pentru completarea optiunilor candidaților care au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini, cu exceptia candidaților admisi care au declarat, in scris, ca renunta la locul obtinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizata!
Transmiterea, in format electronic, către Centrul național de admitere, a listei candidaților declarați admisi, in fiecare judet, la clasele pentru care s-au sustinut probe de aptitudini, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatică centralizată

 

C. Probele de verificare a cunostintelor de limba modernă sau maternă

2-5 iunie 2020 

inscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunostintelor de limba modernă sau maternă si transmiterea/completarea anexelor fiselor de inscriere, conform prevederilor din Anexa 4 la prezentul ordin.

Nota: Documentele necesare pentru recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulate internationala pot fi depuse/transmise la unitatea de învățământ de provenienta până la data de 10 iunie 2020.

9-12 iunie 2020

Desfasurarea/echivalarea probelor de verificare a cunostintelor de limba modernă sau maternă, conform prevederilor din Anexa 4 la prezentul ordin

12 iunie 2020

Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba modernă sau maternă

15 iunie 2020

Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba modernă sau maternă, prin completarea acestora in aplicația informatică centralizată

19-23 iunie 2020

Ridicarea/Transmiterea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care  candidate au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba materna

25 iunie 2020

Depunerea/Transmiterea anexelor fiselor de inscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna materna, la unitățile de invățământ de provenienta

 26 iunie 2020

Transmiterea de catre comisiile de admitere jude|ene/a municipiului Bucuresti, in format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștin|elor de limba
modern! sau materna a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea si confirmarea finalizarii introducerii acestora in aplicatia informatic! centralizat!

 

D. Admiterea candidaților pe locurile Speciale pentru rromi

 27 mai 2020

Afisarea locurilor speciale pentru candidați rromi

27 mai 2020 - 16 iunie 2020, ora 16

Eliberarea recomandarilor scrise de apartenenții la etnia rromilor
Recomandarile scrise de apartenență la etnia rromilor pot fi eliberate si on- line. În această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, in format pdf., având semnătura
electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației rromilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și parintelui/tutorelui legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenența la etnia rromilor
*Orice recomandare depusă ulterior acestei perioade nu va mai fi luată in considerare!

30 iunie - 3 iulie 2020

Completarea opțiunilor in fisele de inscriere de către candidații care solicită inscrierea pe locurile speciale pentru rromi și de către parinții acestora, asistați de diriginții claselor a Vlll-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic
‘Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată in considerare.

4 - 5 iulie 2020

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi

Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat, intr-o sesiune distinctă, in ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate in fișa de inscriere, conform unei proceduri stabilite la nivel național, de către Comisia națională de admitere, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului Bucuresti și comunicate unităților de învățământ până la data 15 iunie 2020

 

E. Admiterea candidaților pentru lnvățământul special

2 - 3 iulie 2020

Inscrierea și repartizarea candidaților pentru invațămantul special.
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de catre comisia de admitere județeană/a municipiului Bucuresti, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului Bucuresti si comunicate unitatilor de învățământ până la data de 16 iunie 2020. Procedura poate să prevada inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, in functie de optiunile exprimate de acestia

 

F. Etapa de repartizare computerizata si admitere în învatamantul liceal de stat pentru candidații din seria curenta, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021

2 - 6 iulie 2020

Completarea oppunilor în fișele de înscriere de catre absolvenți clasei a VIII-a p de catre parinpi acestora, asistap de diriginpi claselor a Vlll-a, la unitatea de Tnvatamant sau prin formular transmis electronic
Orice optiune gresita poate conduce la o repartizare nedorita!
Completarea fi?elor de Tnscriere de catre absolvenți clasei a Vlll-a care doresc sa participe la admitere în alt județ si depunerea/transmiterea fiselor, conform procedurii stabilite de Comisia nationala de admitere

2 - 6 iulie 2020

Introducerea în baza de date computerizata (în aplicația informatica centralizata) a datelor din fisele de Tnscriere

3 - 7 iulie 2020

Verificarea de catre parinți/candidați a corectitudinii datelor din fisa listata de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizata p listarea fiselor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizand aplicația informatica centralizata

7 iulie 2020

Termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participa la repartizarea computerizata, prin
confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatica centralizata

Predarea/transmiterea de catre comisia din centrul de înscriere a fiselor de oppuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București

8 iulie 2020

Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de catre acestea, a finalizarii operațiunilor specifice, în aplicația informatica centralizata

9 iulie 2020

Verificarea p corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidap Tnscrisi Tn mai multe judete, candidap aflap Tn baza de date pentru admiterea computerizata si care au fost deja admisi la liceele la care se
suspn probe de aptitudini etc., de catre Comisia naponala de admitere p comisiile de admitere jude^ene/a municipiului București; transmiterea modificarilor la comisia naponala
Corectarea erorilor p confirmarea Tncheierii modificarilor Tn aplicația informatica centralizata

10 iulie 2020 

Repartizarea computerizata în învatamantul liceal de stat a absolvenplor clasei a Vlll-acare nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 - 2021
Comunicarea rezultatelor candidaților repartizati computerizat în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia nationala de admitere

Afisarea în unitățile de învațamant gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învațamantul liceal de stat din judet/municipiul București

13-20 iulie 2020

Depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la scolile la care candidați au fost repartizați

21 iulie 2020

Transmiterea de catre unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor ramase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în aceasta etapa de admitere

22 - 24 iulie 2020

Rezolvarea de catre comisia de admitere județeană/a municipiului Bucuresti a situapilor speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata

 

G. A doua etapa de admitere în învațamantul liceal de stat, pentru candidații din seria curenta, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani pană la data începerii cursurilor anului școlar 2020 - 2021

24 iulie 2020

Afisarea centrului de admitere, a situapei locurilor ramase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rami, a locului de desfășurare p a graficului  probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limba moderna ori materna 
În a doua etapa de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidați din seria curenta, precum p pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 - 2021,
candidați rromi Tp pastreaza prioritatea pe locurile destinate candidaților rromi care au ramas libere dupa soluponarea situațiilor speciale

27 iulie 2020

Inscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă

28 - 29 iulie 2020

Desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă

24 - 30 iulie 2020

Primirea cererilor de inscriere a candidaților care au fost repartizati computerizat in prima etapa de admitere, dar care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen ?i a candidaților care nu au participat sau au
participat la repartizarea computerizata in prima etapa de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat, precum si a absolventilor clasei a VIII-a care nu au sustinut evaluarea națională

30 iulie - 3 august 2020

Repartizarea, de către comisia de admitere județeană/a municipiului  Bucuresti, a candidaților care au fost repartizați computerizat in prima etapă de admitere, dar nu și-au depus/transmis dosarele de inscriere in termen si a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată in prima etapa de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat, precum si a absolventilor clasei a Vlll-a care nu au sustinut evaluarea națională. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, publicate pe site-ul inspectoratului scolar județean/al Municipiului Bucuresti si comunicate unitatilor de învățământ până la data de 24 iulie 2020

4 august 2020

Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea incheierii operațiunilor specifice in aplicația informatică centralizată

 

H. Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă

 

27 mai 2020

Anunțarea centrului special de inscriere pentru candidații din seriile anterioare, care implinesc 18 ani până la data inceperii cursurilor anului școlar 2020 - 2021

3 iulie 2020

Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care implinesc vârsta de 18 ani până la data inceperii cursurilor anului școlar 2020 - 2021

13-17 iulie 2020

Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani până la data inceperii cursurilor anului școlar 2020 - 2021

22 - 24 iulie 2020

Repartizarea candidaților din seriile anterioare care implinesc vârsta de 18 ani până la data inceperii cursurilor anului școlar 2020 - 2021 pe locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă

 

NOTA: La solicitarea comisiilor de admitere judetene/a municipiului Bucuresti sau din proprie inițiativă, Comisia Natională de Admitere poate aproba, in situatii justificate, modificarea datelor limită/perioadelor și evenimentelor din calendarul admiterii in învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

 

 nul calendar al admiterii in invatamantul liceal 2020 2021 Iasi 365

 

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!

Poate vă interesează