Iulie 19, 2019

Acte diverse

Eliberare cazier - acte, taxe, orar primire cereri

Eliberare cazier Iasi - acte, taxe, orar primire cereri

 

Unde se elibereaza cazierul

Pentru cei care doresc sa isi scoata cazierul trebuie sa se adreseze la Inspectoratul Judetean de Politie Iasi sau la Politia Municipiului Iasi

Inspectoratul Judetean de Politie Iasi

Adresa: str. Mihai Costăchescu, Nr. 2, Cod 700495
Telefon: 0232.302.003; 0232.302.006, Telefon/Fax: 0232.302.175

Politia Municipiului Iasi

Adresa: str. Otilia Cazimir, nr. 14
Telefon: 0232-302.604, 0232.302.727, Fax: 0232-210.600

Program de lucru cu publicul

Programul pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar la Inspectoratul de Politie Judetean Iaşi

Pentru persoanele fără antecedente penale:

Primiri cereri

Luni, Miercuri, Joi: 08:30 - 12:30, 13:30 - 15:30
Marti: 10:30 - 13:30,  15:00 - 18:00
Vineri: 08:30 - 13:00

Eliberare cazier

Imediat dupa primirea cererii

 

Pentru persoanele cu antecedente penale:

Primiri cereri:

Luni, Miercuri, Joi: 08:30 - 12:30, 13:30 - 15:30
Marti: 10:30 - 13:30,  15:00 - 18:00
Vineri: 08:30 - 13:00

Eliberare cazier

A treia zi lucratoare dupa primirea cererii dupa programul:

Luni, Miercuri, Joi: 08:30 - 12:30, 13:30 - 15:30
Marti: 10:30 - 13:30,  15:00 - 18:00
Vineri: 08:30 - 13:00

Programul pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar la Poliţia Municipiului Iaşi:

Primiri cereri:

Luni, Marţi, Joi, Vineri: 09:00-14:00

Miercuri: 10:30-13:30, 15:00-18:00

Eliberari cereri:

Imediat dupa primirea cererii

 

Acte necesare eliberarii cazierului judiciar

Acte necesare

Acte necesare pentru obținerea certificatului de cazier judiciar de către o persoana fizică

Acte necesare:
- cererea tip completată;
- actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă), aflat în termen de valabilitate.

 

Acte necesare pentru obținerea certificatului de cazier judiciar pentru un minor sub 14 ani

Acte necesare:
- cererea tip completată;
- actul de identitate al părintelui/tutorelui, în copie și original;
- certificatul de naștere al minorului, în copie și original;

 

Acte necesare pentru situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită prin împuternicit

Acte necesare:
- cererea tip completată;
- actul de identitate împuternicit (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate);
- copie act identitate titular certificat;
- procura autentificată, în original și copie. Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare. Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului.

 

 

Alte informatii de interes

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. De asemenea la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverinţe în care consemnează rezultatele verificărilor. Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România.

Pentru situațiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverințelor în termen de 10 zile de la data solicitării.

Documentele sunt valabile 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care au fost eliberate.

 

 Acte necesare pentru obținerea certificatului de cazier judiciar de către o persoana juridică

Acte necesare:
- cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată;
- dovada calității de persoană juridică;
- dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice (Anexa 38 din HG nr. 345/2010);
- copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal.

 

În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru depunere la dosarul de graţiere individuală, poate fi solicitat de către persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteea, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia, care trebuie să-și demonstreze calitatea.

În situaţia în care certificatul de cazier judiciar este necesar pentru Registrul Operatorilor Intracomunitari în document se înscriu pe lângă sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive și date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale.

 

 

Acte ajutoare incalzire 2015 - gaze naturale, electric, termic, lemne

Informatii privind acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei pentru sezonul rece 2014 – 2015

Ajutoarele pentru incălzirea locuinței se acordă persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie temică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri si al caror venit pe membru de familie nu depaseste:

- agent termic în sistem centralizat:

- 786 lei/membru de familie pentru familiile cu mai mult de un membru

- 1082 lei pentru persoana singură

- energie electrică, gaz metan, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

615 lei/membru de familie (indiferent de numarul de persoane din familie)

Compensatiile pentru incalzire se acorda pentru 5 luni (noiembrie 2014 - martie 2015)

- Pentru utilizarea agentului termic compensaţia se acordă sub forma unui procent din consumul real de agent termic, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură.

- Pentru familiile care utilizează energie electrică, gaz metan, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri compensarea se acordă în sumă fixă, dar nu mai mult decât consumul efectiv calculat de către furnizor, în funcţie de venitul net pe membru de familie.

 Plafoanele sunt in tabelul de mai jos

Limite venituri

Compensare lunară energie termică

Cuantum lunar ajutor gaze naturale

Cuantum lunar ajutor energie electrică

Cuantum lunar ajutor lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

lei

familii

persoane singure

Buget local

lei

lei

lei

până la 155

90%

100%

5%

262

240

54

155,1 - 210

80%

90%

6%

190

216

48

210,1 - 260

70%

80%

7%

150

192

44

260,1 - 310

60%

70%

8%

120

168

39

310,1 - 355

50%

60%

9%

90

144

34

355,1 - 425

40%

50%

10%

70

120

30

425,1 - 480

30%

40%

11%

45

96

26

480,1 - 540

20%

30%

12%

35

72

20

540,1 - 615

10%

20%

13%

20

48

16

615,1 - 786

5%

15%

14%

     

786,1 - 1082

 

10%

5%

     

786,1 - 1000

   

15%

     

 

Ce trebuie sa contina dosarul

Actele necesare pentru depunerea dosarului:
 - copii după BI/CI pentru persoanele peste 14 ani;
 - certificatele de naştere ale copiilor cu varsta sub 14 ani;
 - certificatul de căsătorie/deces,  hotarare judecatoreasca de divort;
 - hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 - actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator.

 - act proprietate / contract închiriere / comodat;

- adeverinţă de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/indemnizatie crestere copil
- adeverință de venit de la DGFP pentru veniturile din activități independente;
- adeverință instituție de invățământ în cazul burselor pentru elevi si studenți, cu excepția burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’
- dosar cu şină.

Unde se depun dosarele

Pentru gaz, electric, lemne si termic (consumatori individuali) -

Directia de Asistenta Comunitara - str Mitropolit Varlaam nr. 54

Atentie!

Nu se iau în calcul sumele provenite din:
- alocaţia pentru susţinerea familiei;
- bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap;
- ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli;
- bursele de studiu şi cele sociale;
- bursele acordate în cadrul Prograului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”;
- veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare.

Atentie!

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului de incalzire

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală              

Bunuri mobile (aflate in stare de functionare)
1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Excepţie fac titularii care demonstrează că bunurile deţinute sunt date în folosinţă către o altă persoană şi aduc dovada venitului obţinut, precum şi certificatul de atestare fiscala de la administraţia finanţelor publice.

Poate fi titular şi alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau titularul contractului de închiriere sau reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani, ori alte persoane care nu au capacitatea de reprezentare.

Pentru ajutoarele solicitate pentru energia electrică se va face obligatoriu o ancheta socială, în termen de 15 zile lucrătoare de la data cererii.

Indemnizatia de somaj

Indemnizatia de somaj

Cine are dreptul la indemnizatia de somaj

In vederea stabilirii dreptului de indemnizaţie de şomaj, şomerii sunt persoanele care se pot găsi în una dintre următoarele situaţii:

 1. Le-a încetat raporturile de muncă sau serviciu din motive neimputabile lor;
 2. Le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacă anterior nu au fost incadraţi în muncă sau dacă reluarea activităţii nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului;
 3. A expirat durata pentru care militarii au fost angajaţi pe bază de contract sau li s-a desfăcut contractul din motive neimputabile lor;
 4. Le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
 5. Au incheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii;
 6. Au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se încadreze în muncă;
 7. Le-au incetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
 8. Reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă la unităţile la care au fost incadrate în muncă anterior, din cauza incetării definitive a activităţii, sau la unitătile care au preluat patrimoniul acestora;
 9. Le-a incetat activitatea desfaşurată exclusiv pe baza convenţiei civile.

Sunt asimilate şomerilor persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. - sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;
 2. - sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârsta de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.

Conditiile care trebuie indeplinite

Condiţiile esenţiale pe care trebuie să le îndeplinească aceste persoane pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj sunt următoarele:

 • - stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;
 • - nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
 • - nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii;
 • - sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială işi au domiciliul sau, după caz, reşedinţă, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

La stabilirea stagiului minim de cotizare de 12 luni în ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii, nu se iau în considerare perioadele care reprezinta stagiu de cotizare utilizate pentru stabilirea si acordarea anterioara a unui drept la indemnizatiie de somaj.

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, indemnizatia de somaj se acorda somerilor , pe perioade stabilite diferentiat, în functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

 • - 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
 • - 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
 • - 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Cuantumul indemnizatiei de somaj prevazute mai sus este o suma acordata lunar si în mod diferentiat, în functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

a) 75% din valoarea indicatorului social de referinta, în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;

b) suma prevazuta la lit. a) la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate în functie de stagiul de cotizare.

Cotele procentuale diferentiate în functie de stagiul de cotizare,  sunt:

 • - 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;
 • - 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
 • - 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;
 • - 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.

Actele necesare pentru dosarul de indemnizatie somaj

Actele necesare pentru solicitarea indemnizatiei de somaj

 • - actul de identitate (original si copie);
 • - certificat de nastere, casatorie ( original si copie) ;
 • - acte de studii si calificare (original si copie) ;
 • - carnetul de munca (original si copie) ;
 • - adeverinta eliberata de angajator, conform Normelor Metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj aprobate prin HG 174/2002 modificata si completata ;
 • - adeverinta medicala, din care sa rezulte ca este " apt de munca" sau alte restrictii medicale ;
 • - certificat fiscal eliberat de organele financiare teritoriale din care sa rezulte veniturile proprii impozabile;
 • - dosar plic.

Indemnizatia de somaj se acorda pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinta, în vigoare la data stabilirii acesteia si se acorda o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita

Pentru a beneficia de indemnizatie de somaj, absolventii trebuie sa se inregistreze în termen de 60 de zile de la absolvire la agentia de ocupare a fortei de munca din raza careia isi au domiciliul sau la un furnizor autorizat pentru a fi luati în evidenta ca persoana în cautarea unui loc de munca.

Daca nu se inregistreaza în termen de 60 de zile, absolventii pierd dreptul de a beneficia de indemnizatie de somaj.

Termenul de 60 de zile se calculeaza incepand cu data de 01 ale lunii urmatoare celei inscrise pe actul de absolvire, iar nerespectarea acestuia atrage dupa sine anularea dreptului de a beneficia de indemnizaţie de somaj.

Actele necersare acordarii indemnizatiei de somaj absolventilor sunt :

 • - CI (copie si original);
 • - act de studii sau adeverinta (copie si original);
 • - certificat de nastere (copie si original);
 • - certificat de casatorie daca este cazul (copie si original);
 • - adeverinta medicala cu specificatia „Apt pentru munca” sau cu eventuale restrictii medicale;
 • - adeverinta eliberata de administratia financiara din care sa rezulte venitul realizat;
 • - declaratia pe proprie raspundere ca nu urmeaza o forma de invatamant(notariat);
 • - dovada ca s-au inregistrat în evidentele A.J.O.F.M sau la un alt furnizor de servicii de ocupare.

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:

 • - sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregstrate, pentru a primi sprijin în vederea incadrarii în munca;
 • - sa comunice în termen de 3 zile agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
 • - sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrat;
 • - sa caute activ un loc de munca;
 • - sa intiinteze în scris agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate aparitia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea în care functioneaza acesta, în termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical.

Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj poate interveni în urmatoarele situatii:

 • - la data la care nu si-au indeplinit obligatia de a se prezenta lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitati, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin în vederea incadrarii în munca;
 • - pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;
 • - la data incadrarii în munca, conform legii, pe perioada de cel mult 12 luni;
 • - la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;
 • - pe perioada în care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;
 • - la data pensionarii pentru invaliditate;
 • - pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap;
 • - pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite în perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, în timpul si din cauza practicii profesionale;
 • - pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii

Repunerea în plata

In cazul suspendarii indemnizatiei de somaj pentru neprezentarea lunara la viza, repunerea în plata se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendarii

Repunerea în plata se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare în cazul în care suspendarea a avut loc din urmatoarele situatii:

- pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;

- la data incadrarii în munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni;

- la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;

- pe perioada în care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;

- la data pensionarii pentru invaliditate;

- pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap;

- pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite în perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, în timpul si din cauza practicii profesionale;

- pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii.

Plata indemnizatiei de somaj inceteaza în urmatoarele situatii:

- la data incadrarii în munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;

- la data cand realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri lunare mai mari decat salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata;

- la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata;

- la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor intr-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;

- la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;

- daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;

- la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;

- la data plecarii în strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;

- la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;

- în cazul decesului beneficiarului;

- la data expirarii perioadei legale de plata;

- la data expirarii perioadei în care era posibila repunerea în plata dupa suspendare;

- la data admiterii intr-o forma de invatamant, în cazul  persoanelor asimilate somerilor.

Indemnizatie persoane cu handicap

Indemnizatie persoane cu handicap

Actele necesare

Actele necesare în vederea acordării indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav:

- cerere
- acordul DGASPC Iaşi - original
- certificat/hotarire de încadrare în grad de handicap –xerocopie
- act de identitate:pers. cu handicap/ parinte/copil – xerocopie
- adeverinţă elev/ salariat/ cupon pensie-xerocopie
- extras cont bancar
- dosar cu şină

Unde depunem dosarul

Dacă sunteţi din Iaşi dosarul cu actele de mai sus le depuneţi la Direcţia de Asistenţa Socială Iaşi din str Mitropolit Varlaam nr. 54 în apropierea rondului de la intrarea în Liceul Nicolina sau din parcarea laterală a Casei Sindicatelor (este o clădire galbenă unde în trecut a existat o grădiniţă)

Telefoane: 0232-206.344, 0332-440.648 

Programul de primire cereri:

luni , marti 8:30-12:30 joi:12:00-16:00.

 

Eliberare pasaport - acte, taxe, orar primire cereri

 

Eliberare pasaport - acte, taxe, orar primire cereri

 

Unde se elibereaza pasaportul

Pentru cei care doresc sa isi scoata pasaportul trebuie sa se adreseze la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Iasi

Adresa: Bld Primaverii nr. 36 cod postal 700173
Tel: 0232-302.801, Fax: 0232-227.477 e-mail: pasapoarte[at]prefecturaiasi.ro

Mijloace de transport in comun: se poate ajunge la SPCEEPS Iasi cu tramvaiul 11 sau autobuzele: 5, 29, 42, 43, 43c, 46, 47

Program de lucru cu publicul

Program primiri cereri

Luni: 08:30 - 16:30
Marti: 08:30 - 18:30
Miercuri: 08:30 - 16:30
Joi: 08:30 - 16:30
Vineri: 08:30 - 16:30

Program eliberări paşapoarte

Luni: 08:30 - 16:30
Marti: 08:30 - 18:30
Miercuri: 08:30 - 16:30
Joi: 08:30 - 16:30
Vineri: 08:30 - 16:30

Program adeverinte si procese verbale la ghiseul eliberari

Luni - Vineri: 08:30–10:30

 

 

Program de audienţe

Comisar sef de politie Nistor Nicoleta

Marţi şi Joi: 14.00 – 16.00

 

Documente necesare pentru eliberarea pasaportului simplu electronic in cazul persoanelor majore

- cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, in original. Cartea de identitate provizorie trebuie insotita de certificatul de nastere, in original;
- chitanta taxa pasaport simplu electronic – 258 lei
- pasaportul anterior, daca acesta exista.

 Termenul de solutionare al cererii este de 14 zile calendaristice

Documente necesare pentru eliberarea pasaportului simplu electronic in cazul persoanelor minore care nu au implinit 14 ani

- certificatul de naştere al minorului, în original;
- documentele de identitate ale pãrinţilor,a reprezentantului  legal  sau,  dupã caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
- hotărăre  judecătorească  de  încredinţare  a  minorului  rămasă  definitivă  şi irevocabilă, după caz
- hotărâre  judecătorească  prin  care  instanţa  a  suplinit  acordul  celuilalt  părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă, după caz
- documente  emise  de  instituţia  care  organizează  studiile  sau  concursul, documente  emise  ori  avizate  de  o  autoritate  administrativă  română  cu competenţe  în  domeniu,  sau,  după  caz, documente  emise  sau  avizate  de  o autoritate  medicală  română  din  care  să  rezulte  perioada  şi  statul  sau  statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical
- act de deces al părintelui, după caz
- procură specială sau declaraţie privind acordul celuilalt părinte pentru cererile formulate de unul din părinţi
- procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită
- dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului
- paşaportul anterior al minorului, dacã acesta existã

NOTA:
− documentele se depun de către părinţi/reprezentant legal/persoana imputernicită;
− cererea se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;
− la depunerea cererii, minorului i se preia imaginea facialã
− termenul de valabilitate a paşaportului simplu electronic este de 3 ani pentru minorii sub 12 ani şi 5 ani pentru minorii peste 12 ani
− termenul de soluţionare a cererii este de 14 zile calendaristice

 

Documente necesare pentru eliberarea pasaportului simplu electronic in cazul persoanelor minore care au implinit 14 ani

- cartea  de  identitate  sau,  după  caz,  cartea  de  identitate  provizorie  a minorului,  aflate  în  termen  de  valabilitate,    însoţite  de certificatul  de naştere, în original;
- declaratii de acord ale parintilor/parintelui/ reprezentantului legal. Atunci când declaraiţiile de acord se dau la ghişeu, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinţilor, al reprezentantului legal sau al împuternicitului, aflate în termen de valabilitate, în original;
- paşaportul anterior al minorului, dacã acesta existã.
- chitanţă 258 lei

NOTA:  
- documentele se depun personal de catre minor, prezena acestuia la ghişeu fiind obligatorie;
- cererea se emite automat, la ghiseu, odată cu depunerea documentelor; la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale, imaginea facialã şi semnătura
- termenul de valabilitate a pasaportului simplu electronic pentru această categorie de minori este de 5 ani;
- termenul de soluţionare a cererii este de 14 zile calendaristice;

Termenul de valabilitate a paşaportului simplu electronic

Termenul de valabilitate a paşaportului simplu electronic este de 3 ani pentru minorii cu varsta sub 12 ani, 5 ani pentru minorii cu varsta intre 12 si 18 ani, 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani.

acte necesare eliberare pasaport

Nota:

- documentele se depun personal, de catre solicitanti;
- cererea se emite automat, la ghiseu, odată cu depunerea documentelor;
- la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilã);
- termenul de solutionare a cererii este 14 zile calendaristice;
- termenul de valabilitate a pasaportului simplu electronic este de 3 ani pentru minorii cu varsta sub 12 ani, 5 ani pentru minorii cu varsta intre 12 si 18 ani, 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani.

 

Taxe eliberare pasaport

Taxele care se percep pentru pasaportul simplu electronic:

 • cost total (valabil 5 ani): 258 LEI 
 • cost total (valabil 3 ani): 234 LEI 
 • termen de eliberare: 14 zile calendaristice de la data înregistrării cererii;

- taxele se pot achita la Trezoreria Municipiului Iaşi si la CEC Bank fara comision;
- taxele se pot achita şi la oficiile poştale, comision 10 lei, prin virament bancar sau prin online banking, comision variabil în funcţie de bancă.

 

Taxele care se percep  pentru pasaportul simplu temporar* (valabil 1 an):

 • cost: 96 LEI ;
 • * se elibereaza numai in regim de urgenta!
 • termen de eliberare: 2 ore - 3 zile.

- taxele se pot achita la Trezoreria Municipiului Iaşi si la CEC Bank fara comision;
- taxele se pot achita şi la oficiile poştale, comision 5 lei, prin virament bancar sau prin online banking, comision variabil în funcţie de bancă.

-

Trezoreria Municipiului Iaşi
RO42TREZ406502602X023206
CUI: 4541599 – Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi

Cost paşaport simplu electronic:

258 LEI – pentru persoanele care au împlinit vârsta de 12 ani
234 LEI – pentru minorii cu vârsta de până la 12 ani
Cost paşaport simplu temporar: 96 LEI – paşaport valabil 12 luni

Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informaţii:
- CNP-ul şi  numele persoanei  beneficiare  a  serviciului  solicitat (numele  titularului  de  paşaport)
- contul  IBAN,
- codul  fiscal şi denumirea Instituţiei Prefectului unde va fi depusă cererea de eliberare a paşaportului, după caz, suma şi tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata.

 

 

Programari online

Pentru depunerea cererii este necesar să vă programaţi alegând una din variantele:

1. Bonuri de ordine: în zilele de luni- vineri, orele 08.30- 10.30, vă prezentaţi la ghişeul nr. 1 cu dovada plăţii şi actul de identitate. În prezent, bonurile se eliberează pentru camerele 2, 3, 4, 5;

2. Programări online:

- Camera 7 şi camera 8, prin accesarea link-ului http://www.epasapoarte.ro

Începând cu data de 01.05.2018 programarile online se fac doar la adresa http://www.epasapoarte.ro.

Comunicat important!

Persoanele care se prezintă la sediul serviciului cu taxa achitată pentru bon de ordine, vor depune cererea pentru emiterea paşaportului în aceeaşi zi.

Nu se pot face programari prin telefon !

CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN REPUBLICA MOLDOVA VOR DEPUNE CEREREA DE ELIBERARE A PAŞAPORTULUI ÎN BAZA PROGRAMĂRII ON-LINE

 

 Atentie

 • Chitanţele trebuie să fie pe numele titularului de paşaport si achitate inainte de a va prezenta la ghiseu pentru preluarea cererii.
 • NU se solicita copii xerox ale documentelor!
 • NU se solicita cazier judiciar!
 • Minorii nu se includ in pasapoartele parintilor; acestora li se elibereaza pasapoarte individuale (temporare sau electronice).
 • Hotararile judecatoresti trebuie sa fie DEFINITIVE si IREVOCABILE!
 • Procurile incheiate la autoritatile din strainatate trebuie sa fie apostilate, traduse si legalizate.

Poşta Română te ajută să salvezi timp!!! Alege să primeşti paşaportul direct la tine acasă. Opţiune disponibilă pentru numai 9,52 lei (TVA inclus), oriunde în ţară, plata făcându-se la livrare!

Iasi 365 portalul iesenilor bine informaţi

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul de unde ieșenii să poată obţine informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.)  precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport,  carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!

 

Poate vă interesează